สรุปสถานะงานใน JobQueue

จังหวัด
ยังไม่รับงาน
รับงานแล้ว
เวลางานค้าง
นานที่สุด
ติดตั้ง ตรวจแก้ ติดตั้ง ตรวจแก้
กาฬสินธุ์ - - - 1 นาที
มุกดาหาร - - - 5 นาที
สกลนคร - - - 8 นาที
สุรินทร์ - - - 0 นาที
อุบลราชธานี - - - 1 นาที
รวม 1 2 3 -

สรุปสถานะงานใน Double Recheck

ยังไม่ปิดงาน
เวลางานค้าง
นานที่สุด
Double Rechcek 9 วัน 38 นาที

สรุปรายชื่อคนที่รับงาน
ตั้งแต่ 2021-12-09 08:00:00 ถึง 2021-12-09 17:00:00

รายชื่อ
(ปิดงานล่าสุด)
รับงาน
สถานะปัจจุบัน
ติดตั้ง
ตรวจแก้
รวม
ระบบตอบกลับ server
( 3 นาที ago. )
0 314 314
ธนาคาร ท้าวอนนท์
( 4 นาที ago. )
13 19 32
อภิชาติ อารยะรังษี
( 24 นาที ago. )
19 12 31
สัมฤทธิ์ วันไธสงค์
( 14 นาที ago. )
15 15 30
นราศักดิ์ เกตุทอง
( 1 ชั่วโมง 32 นาที ago. )
16 13 29
มานะ โม้กุดเอก
( 1 นาที ago. )
23 6 29
กิตติศักดิ์ ทองอินทร์
( 3 นาที ago. )
7 19 26 รับงานติดตั้ง
ธนกร หนูจิตร
( 40 นาที ago. )
13 11 24 รับงานติดตั้ง
พงศกร อรรคฮาด
( 3 นาที ago. )
11 13 24
สุปัญญา กิหมื่นไวย์
( 3 นาที ago. )
12 11 23
ธีรพงษ์ ถาวันทะ
( 3 นาที ago. )
10 13 23 รับงานติดตั้ง
ณัฐพงษ์ เมืองชมภู
( 9 นาที ago. )
8 14 22
ลลิตภัทร คำเอี่ยม
( 14 นาที ago. )
5 16 21
พีรพัทธ์ นาคสกุล
( 26 นาที ago. )
8 10 18
วิภาวรรณ ปลั่งกลาง
( 1 ชั่วโมง 25 นาที ago. )
5 12 17
สถาพร วงวิลาศ
( 25 นาที ago. )
10 6 16
ภัทรินทร์ แสนสุพันธุ์
( 37 นาที ago. )
4 9 13
อัครชัย อาษ๋ายุทธ
( 1 ชั่วโมง 26 นาที ago. )
7 5 12
ภาคภูมิ ชอบทดกลาง
( 2 ชั่วโมง 1 นาที ago. )
4 5 9
นครินทร์ อภิรักษ์โยธิน
( 1 ชั่วโมง 41 นาที ago. )
2 4 6
คิมปกร ศิริบุตร
( 1 ชั่วโมง 32 นาที ago. )
0 5 5
Moo Yakuza
( 2 ชั่วโมง 31 นาที ago. )
2 2 4
นนทพัทธ์ วรรณศรี
( 2 ชั่วโมง 57 นาที ago. )
1 0 1
รวม 195 534 729

10 อันดับคนที่รับงานมากที่สุดของเดือนนี้
ตั้งแต่ 2021-12-01 00:00:00 ถึง 2021-12-09 16:26:39

อันดับ
รายชื่อ
รับงาน
ติดตั้ง
ตรวจแก้
รวม
1 สัมฤทธิ์ วันไธสงค์ 96 95 191
2 ลลิตภัทร คำเอี่ยม 96 93 189
3 ธีรพงษ์ ถาวันทะ 98 85 183
4 ศุภชัย อ่างบุญตา 92 80 172
5 ธนาคาร ท้าวอนนท์ 79 90 169
6 พงศกร อรรคฮาด 69 94 163
7 อัครชัย อาษ๋ายุทธ 86 76 162
8 มานะ โม้กุดเอก 97 60 157
9 อภิชาติ อารยะรังษี 74 77 151
10 นราศักดิ์ เกตุทอง 103 44 147