สรุปสถานะงานใน JobQueue

ไม่มีรายการค้าง

สรุปรายชื่อคนที่รับงาน
ตั้งแต่ 2021-04-13 17:00:00 ถึง 2021-04-14 07:59:59

รายชื่อ
(ปิดงานล่าสุด)
รับงาน
สถานะปัจจุบัน
ติดตั้ง
ตรวจแก้
รวม
ระบบตอบกลับ server
( 6 ชั่วโมง 30 นาที ago. )
0 8 8
ศราวุธ มาตย์เหลือง
( 7 ชั่วโมง 25 นาที ago. )
0 2 2
ธนาคาร ท้าวอนนท์
( 6 ชั่วโมง 26 นาที ago. )
0 1 1
รวม 0 11 11

10 อันดับคนที่รับงานมากที่สุดของเดือนนี้
ตั้งแต่ 2021-04-01 00:00:00 ถึง 2021-04-14 04:43:56

อันดับ
รายชื่อ
รับงาน
ติดตั้ง
ตรวจแก้
รวม
1 กรกฎ เขียวอ่อน 183 82 265
2 พงศกร อรรคฮาด 121 120 241
3 ธนาคาร ท้าวอนนท์ 115 120 235
4 อภิชาติ อารยะรังษี 116 117 233
5 ศุภชัย อ่างบุญตา 120 108 228
6 รัตนา ดาทุมมา 100 111 211
7 มานะ โม้กุดเอก 102 91 193
8 วิภาวรรณ ปลั่งกลาง 89 103 192
9 กันตภณ นามตะคุ 124 64 188
10 ธีรพงษ์ ถาวันทะ 107 81 188